Hướng dẫn kết nối pool

Hướng dẫn tạo ví SHAFT
Tải geth.exe tại https://github.com/shaftsh/shaft/releases
Tải về để ngoài Desktop cho dễ thao tác.
Mở cmd lên ( vào run gõ cmd) gõ " cd đường dẫn geth " ( không có " ) rồi enter
Ví dụ của mình là "cd C:\Users\An\Desktop"
Tiếp tục gõ "geth --rpc console" rồi enter
Để nguyên cái cmd này, mở tiếp cái cmd khác lên làm lại 2 bước y như trên
Tiếp tục để tạo v í gõ "geth account new" rồi enter
Đến đây nó bắt nhập pass, khi gõ pass thì ký tự sẽ ko hiện ra, nên cứ yên tâm mà gõ.
Gõ lần 1 xong enter, gõ tiếp lần 2 giống lần 1. Pass đặt tùy ý nhưng phải nhớ, quên là mất coin.
Gõ pass xong enter thì ví sẽ hiện ra. Khi dùng ví các bạn sẽ thêm 0x ở đầu.
Ví dụ ví là 98f77f48e... thì sẽ thành 0x98f77f48e.
Như vậy, phần tạo ví xong, các bạn dùng ví này đào bình thường.
Pool là http://shaft.mpool.us Đào thế nào thì trên pool có hướng dẫn.
Muốn chuyển coin gõ :
"personal.unlockAccount("WALLET","PASS",300)" mở khóa để chuyển coin
"web3.eth.sendTransaction({from:"MYWALLET", to:"YOURWALLET", value: web3.toWei(1, "ether")})" chuyển 1 coin

Kiểm tra số coin trong ví :
"web3.eth.getBalance("WALLET")

*** Chú ý : Backup Private key, phòng trường hợp lỗi hoặc cài lại win, mất private key cũng đồng nghĩa với việc mất coin. Vào run chạy " %appdata%", vào thư mục SHAFT > keystore.


Tỷ giá coins